Nasi go?cie

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 4 goĹ›ci 
25
May
Hot Spot PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Hotspot (po angielsku "gor?cy punkt") - jest to dost?pny do publicznego u?ytku punkt, w którym mo?na uzyska? dost?p do Internetu za po?rednictwem sieci bezprzewodowej, czyli WiFi.

Bezprzewodowy dost?p do Internetu uzyskamy zazwyczaj na lotniskach, dworcach, uczelniach, szko?ach (biblioteki), centrach handlowych i w najcz??ciej ucz?szczanych miejscach wi?kszych miast. Dost?p do sieci staraj? si? zagwarantowa? w?a?ciciele ró?nych firm, tak wi?c coraz wi?cej hotspotów pojawia si? w hotelach, restauracjach, pizzeriach, a nawet barach. W?adze niektórych miast pod??aj?c za b?yskawicznym rozwojem techniki d??? do umieszczenia w swoim mie?cie, jak najwi?kszej ilo?ci hotspotów, co pozwala mieszka?com na surfowanie po Internecie za po?rednictwem sieci bezprzewodowej w ró?nych, niekiedy specyficznych lokalizacjach.

Do skorzystania z hotspotu niezb?dny jest nam oczywi?cie komputer (zazwyczaj laptop lub palmtop), który posiada bezprzewodow? kart? sieciow? obs?uguj?c? standard 802.11. Watro zauwa?y?, ?e coraz cz??ciej u?ywane s? do surfowania telefony komórkowe. Punkty dost?powe ró?ni? si? wieloma rzeczmi, podstawowy podzia? to hotspoty darmowe i hotspoty p?atne.

Je?li prowadzisz restauracj?, hotel, motel czy gospodarstwo agroturystyczne to zapewne zwróci?e? uwag?, ?e w dzisiejszych czasach ludzie nie rozstaj? si? ze swoimi laptopami i wyje?dzaj?c korzystaj? z internetu. Ludzie wyje?dzaj?c patrz?, gdzie mo?na si? zatrzyma?, co? zje?? lub gdzie? wyspa?, ale te? wa?ne jest aby móc odebra? poczt? przeczyta? wiadomo?ci i nawi?za? kontakt ze znajomymi. Je?li oferujesz tak? us?ug? w restauracji czy w hotelu jeste? bardziej konkurencyjny ni? kto? kto nie daje ludziom dost?pu do internetu.

Mówi?c pro?ciej masz hotspota masz wi?cej klientów nie tylko biznesowych.

Ty decydujesz na ile czasu i jakie prawa dostanie dany klient aby móg? przegl?da? internet.

Poprawiony: środa, 25 maja 2011 10:25