Nasi go?cie

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 7 goĹ›ci 
25
May
Sieci i serwery PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   

Przed rozpocz?ciem modernizacji i naprawy sieci konieczne jest zrozumienie, w jaki sposób jest ona zorganizowana, jak dzia?a i jakie powi?zania wyst?puj? pomi?dzy jej ró?nymi komponentami. Dysponowanie wiedz? na temat wzajemnych zale?no?ci poszcze­gólnych elementów sieci pozwala na dok?adniejsze i wydajniejsze rozbudowywanie i dia­gnozowanie ?rodowiska sieciowego. Ze wzgl?du na bezpo?rednie powi?zanie dost?pno­?ci sieci z produktywno?ci? przy diagnozowaniu uszkodzonej sieci lokalnej nieodzowny jest spory zasób wiedzy na jej temat.

Zajmujemy si? budow? i konfiguracj? sieci LAN oraz WiFi czy tez hotspotami z zabezpieczeniami doj?cia do ?wiata wirtualnego.

Sieci komputerowe jak sama nazwa wskazuje jest to ogó? urz?dze? powi?zanych (spi?tych) i skonfigurowanych mi?dzy sob? tak, aby przesy? informacji pomi?dzy routerem-serwerem a klientem pakietowo wynosi? 100%.

Pomagamy w konfiguracji sieci, routerów, filtrowaniu portów, switchach zarz?dzalnych, routerach Cisco, konfiguracji serwerów bazuj?cych na linuxie debian,fedora,mandriva,ubuntu itp. po stronie windowsa serwer 2000 NT,2003,2008, tworzeniu backupów danych.

Poprawiony: czwartek, 14 lipca 2011 08:53